תקנון האתר

כללי

  1.  אתר "פרימור" (להלן: "האתר") הוקם ע"י גניר (1992) בע"מ (להלן: "החברה") והינו בבעלותה הבלעדית של החברה והוא מופעל ומנוהל באופן בלעדי בהתאם להוראותיה.
  2.  האתר מכיל מידע אינפורמטיבי, פרסומי ומסחרי על מוצרי ומותגי החברה, מידע על החברה ומותגיה, פרטי יצירת קשר ועוד והוא מיועד לשימוש אישי בלבד.
  3. התקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד
  4. הכותרות הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראות התקנון.
  5. התקנון יחול על כל שימוש באתר.
  6. המשתמש מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה טרם השימוש באתר. מובהר בזאת כי כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים הקבועים בתקנון.

במקרה ואינך מעוניין/מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 

7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן לראשונה, וכל שימוש באתר לאחר הפרסום כאמור, יהיה כפוף לתקנון המעודכן.

שימוש באתר:

8. החברה מאפשרת למשתמשים באתר להשתמש באתר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה. החברה אוסרת על כל שימוש אחר במידע ובתכנים שיופיעו באתר, אלא אם התקבלה לכך הסכמתה המפורשת של החברה בכתב.

9. השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להשתמש באתר בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות אתרי אינטרנט אחרים למטרה שאיננה לשימוש אישי, פרטי אשר אינו מסחרי ו/או ציבורי שאינו לשימוש אישי (להלן: "שימוש אישי").

10. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה.

11. חל איסור מוחלט להפעיל כל יישום מחשב ו/או כל אמצעי ממחושב אחר לשם, חיפוש ו/או אחזור מידע אוטומטי של מידע ו/או תוכן אחר מתוך האתר. בכלל זה, חל איסור מוחלט להשתמש בכל אמצעי לשם יצירת לקט, אוסף ו/או כל מאגר מידע אחר שיכיל ו/או ירכז ו/או יפנה לתכנים מהאתר.

12. בנוסף לאמור לעיל, המשתמש באתר מתחייב כי בשימוש באתר לא יבצע כל פעולה אשר סותרת הוראות חוק ישראלי ו/או כל דין זר ובכלל זה, הפצת מידע שיקרי ו/או מטעה, הפצת דואר זבל (spam) כאמור בחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת") לשרתי האתר ו/או העלאת מידע (Upload) בלתי חוקי לאתר לרבות, שימוש בתוכנות עוינות ו/או זדוניות ו/או העלאת כל חומר אחר אשר מהווה ו/או עשוי להוות עבירה פלילית.

13. יובהר למען כל ספק, כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם ו/או עלול להיגרם כתוצאה השימוש שנעשה באתר. משבחר המשתמש לעשות שימוש באתר הנו נושא באחריות המלאה והבלעדית בקשר לכך והוא מתחייב לשפות ולפצות את החברה באופן מלא בגין כל נזק שייגרם על ידו.

14. בנוסף, החברה אינה אחראית לכך שהאתר ו/או השרת המאפשר גישה לאתר נקי מ"וירוס מחשב" ו/או תכנה זדונית אחרת אשר עשויה לגרום נזק למשתמש באתר.

מידע על מוצרי החברה באתר:

15. באתר מתפרסמים תכנים שונים אשר נועדו לתת למשתמשי האתר ולצרכני החברה הסברים ביחס למוצרים של החברה.

16. החברה משקיעה מאמץ רב בכדי לדייק בפרטי המידע המתפרסמים, עם זאת, ייתכן שנפלו ו/או ייפלו בהם טעויות בתום לב, שיבושים ו/או אי דיוקים. אפשר גם שהתכנים יהיו עדכניים למועד פרסומם בלבד וישתנו לאחר מכן. יש להקפיד לבדוק את תאריך הפרסום המקורי של התוכן הרלבנטי ולא להסתמך על התכנים המופיעים באתר בעניין מהותי, אלא אם נבדקו באופן ישיר עם נציג החברה ו/או באופן עצמאי.

17.יובהר כי החלטות החברה לפרסם תכנים מסחריים ו/או מקצועיים תהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

קישוריות (Link) מתוך האתר לאתרים אחרים:

18. באתר עשויים להתפרסם מעת לעת קישוריות (לינקים) לאתרים של צדדים שלישיים, יובהר למען הסר ספק, כי החברה לא בודקת את כל הדפים המקושרים לאתר, והיא אינה אחראית למובא באתרים שקושרו לאתר. התחברות לאתרים מקושרים לאתר היא על אחריות המשתמש בלבד והחברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מכך

שירותי מידע והשארת פרטי קשר ליצירת קשר:

19. כחלק מהשירות שמעניקה החברה ניתן להשאיר פרטים ליצירת קשר במקום המיועד לכך. הרישום לפרטי יצירת הקשר כולל בתוכו אך ורק פרטים אישיים ודרכי התקשרות: שם + שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני (להלן: "מידע אישי"). מובהר כי באם המשתמש ימסור מידע שגוי ו/או מוטעה, החברה לא תוכל ליצור עמו קשר.

 

20. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע בהתאם לחוק התקשרות בחוק התקשורת שינוהל ו/או מנוהל על ידי החברה וזאת בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות המוכרים במדינת ישראל, וכן את הסכמתו לכך שהחברה תשלח אליו חומר מקצועי לרבות, דברי פרסומת, הודעות והצעות שונות. חומר זה ישוגר לכתובת המייל שמזין המשתמש בעת הרישום לאתר.

מובהר בזאת כי באם אין ברצון המשתמש להמשיך ולקבל את החומר כאמור לעיל, יוכל בכל שלב לפנות לחברה ולבקש להסיר את רישומו ממאגר המידע של החברה.

21. מוסכם כי החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיוזנו, בין בעצמה ובין על ידי מי מטעמה, לרבות אך לא רק, לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיווקים שונים, ואולם שימוש שכזה יתבסס על המידע כמקשה אחת ויעמוד בהוראות החוק.

מדיניות הגנת הפרטיות

 

 

22. המידע האישי אשר החברה מקבלת ממשתמשי האתר, וכן מידע המתקבל מהשימוש באתר, כדוגמת כתובת ה-IP של המחשב, סגנון השירותים ו/או הפרסומים אשר בהם המשתמש בדרך כלל מתעניין שעה שהוא משתמש באתר וכדומה, נועדו לצורך מתן השירות והפעלת האתר בצורה טובה ביותר.

 

23. המידע האישי, כמו גם כל מידע על שימוש באתר (להלן: "המידע"), יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), וייעשה בהם שימוש על פי הוראות חוק זה ו/או על פי הוראות כל דין.

 

24. החברה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת - החברה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח התקנון ו/או הדין.

 

25. החברה רשאית להשתמש במידע שמוסר המשתמש באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל. החברה עשויה לשכור חברות אחרות על מנת לספק שירותים מוגבלים בשמה כגון: מתן מענה לשאלות הקשורות בתמיכה או ביצוע ניתוחים סטטיסטיים של השירותים שלה. החברה תספק לחברות אלו את פריטי המידע האישי של המשתמש הדרושים למתן השירותים, ועל החברות ועובדיהן נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת.

 

26. החברה משתמשת בטכנולוגיית cookies 26. ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד "העוגיות"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע.

 

על כן, הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם התקנון ו/או הדין. אנו ממליצים למשתמשים לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילות באינטרנט.

 

27. יתכן והחברה תתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר ו/או תשתמש במערכות מטעם חברות אחרות, בקשר לניהול מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות, שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתר, ככל שישנן, עלולות להגיע ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשב המשתמש ועלולות לשבץ "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. המידע הנאסף איננו מזהה את המשתמש, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפני המשתמש לנושאים שיעניינו אותו. יודגש כי השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר.

28. כל מידע שיוזן לאתר החברה חזקה עליו כי איננו סודי. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל המשתמש מצהיר בזאת כי הינו נושא באחריות המשפטית המלאה לגבי המידע המוזן על ידו לאתר, והנו פוטר את החברה מכל אחריות בגין פגיעה בזכויות של צד שלישי ו/או הפרה של זכויות צד שלישי, על פי כל דין.

זכויות היוצרים באתר:

 

29.זכויות היוצרים של המידע והתוכן המופיע באתר לרבות סימני המסחר הינם בבעלותה של החברה ו/או צד שלישי אחר. שימוש במידע ו/או בתוכן זה, אסור, אלא אם כן ניתנה הרשאה מפורשת בכתב מאת החברה או במקום אחר באתר.

 

30. אם וככל שתינתן ההסכמה כאמור לעיל, על המשתמש להימנע מלהסיר ו/או לשנות ו/או לשבש את זכויות היוצרים במידע ו/או בתוכן אשר הועבר לידיו.

 

31. כל שימוש בלתי מורשה ו/או בלתי חוקי במידע או בתוכן עלול להוות הפרה של חוקי השמירה על זכויות היוצרים, סימני מסחר, מדגמים, חוק הגנת הפרטיות וכן חוקים ותקנות רלוונטיים אחרים. יובהר, כי החברה תפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה במסגרת החוק לשם שמירה קפדנית על זכויותיה הקנייניות, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש.

הגבלת אחריות:

32. השימוש והגלישה באתר הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה ו/או כל צד אחר המעורב באתר, אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, תוצאתי ו/או מקרי הנובע מהשימוש ו/או הכניסה לאתר, וכן מאי היכולת של המשתמש להיכנס לאתר ו/או להשתמש בו ו/או מהסתמכות על האתר ו/או על התוכן הכלול בו, ומבלי להגביל את האמור לעיל, המשתמש מסכים כי כל דבר המפורסם באתר מסופק כמות שהוא ("AS IS").

 

33. החברה לא תישא בחבות ו/או באחריות לעדכן את התוכן ו/או המידע באתר ולא תישא באחריות לאי עדכון המידע ו/או התוכן ובכלל זה לכל טעות ו/או מחדל המתפרסם באתר ולכן לא תשמע מצד המשתמשים כל טענה מכל מן וסוג שהוא כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

 

34. יובהר למען הסר כל ספק, כי לא תהיה למשתמשים באתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל זכות אחרת כנגד החברה או מי מטעמה אשר תנבע מנסיבות אשר אינן תלויות בה, אינן בשליטתה ואשר אינן ניתנות לצפייה.

הוראות כלליות:

35. במידה ובית המשפט המוסמך יקבע כי התנאים הנזכרים לעיל, כולם או חלקם אינן תקפים הרי שהמשתמש מסכים כי התנאים המבוטלים יוחלפו בתנאים תקפים במידה ובתכלית הקרובה ביותר לאלו שבוטלו.

 

36. על הוראות התקנון ועל כל הנובע מהם לרבות דרך פרשנותם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה, יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו.

 

37. יובהר למען הסר כל ספק, כי אישור המשתמש והסכמתו המלאה לתנאים ולהתניות המופעים באתר ובתקנון זה ניתנים מתוך השימוש באתר בפועל ומהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לבין החברה ביחס לנושא הצהרה זו.

באם אינך מסכים לתנאים אלו, אל תשתמש באתר זה.

בכל שאלה ו/או פניה בנוגע לאופן השימוש באתר ו/או כל בעיה אחרת שתתעורר במהלך הגלישה באתר ניתן לפנות אל מוקד התמיכה דרך מספר טלפון: 1-800-20-30-20. או במייל: Sharona@ganir.co.il