מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות אתר פרימור

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "פרימור" (להלן: "האתר"). חברת גניר (1992) בע"מ ("החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. מסמך זה סוקר את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. כל שימוש באתר מהווה אישור כי קראת והבנת את מדיניות הגנת הפרטיות המפורטת להלן ("מדיניות הפרטיות"), וכי אתה מסכים, ללא תנאי או הסתייגות, למדיניות פרטיות זו ולשאר התנאים המופיעים באתר, לרבות תנאי השימוש.

במקרה ואינך מעוניין או מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

מדיניות הפרטיות מתייחסת באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. הכותרות הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי.

מסירת פרטים

  1. כחלק מהשירות שמעניקה החברה ניתן להשאיר פרטים ליצירת קשר במקום המיועד לכך כגון שם פרטי, פרטי התקשרות ומידע אישי נוסף (להלן: "מידע אישי"). מובהר כי באם המשתמש ימסור מידע שגוי או מוטעה, החברה לא תוכל ליצור עמו קשר. כמו כן יתכן שחלק מהשירותים באתר ידרשו מסירת פרטי מידע אישי, שחלקם יסומנו כחובה ושללא מסירתם לא ניתן יהיה לעשות שימוש בשירותים אלו.
  2.  אין למסור פרטים אישיים של צד שלישי, אלא אם התקבלה הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו ולשימוש בהם, בהתאם למדיניות זו.
  3. מוסכם כי החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיוזנו, בין בעצמה ובין על ידי מי מטעמה, לרבות אך לא רק, לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיווקיים שונים, ואולם שימוש שכזה יתבסס על המידע כמקשה אחת ועל פי הוראות החוק.
  4. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שינוהל על ידי החברה בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות במדינת ישראל, וכן את הסכמתו לכך שהחברה תשלח אליו חומר מקצועי, מסחרי ופרסומי לרבות, דברי פרסומת, הודעות והצעות שונות.
  5. לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור מידע אישי או כל מידע אחר ומסירת המידע תלויה ברצונך והסכמתך.

מובהר בזאת כי באם אין ברצון המשתמש להמשיך ולקבל את החומר כאמור לעיל, יוכל בכל שלב לפנות לחברה ולבקש להסיר את רישומו ממאגר המידע של החברה. 

 

איסוף מידע טכני

6. בעת השימוש באתר, החברה עשויה לאסוף מידע הכולל בין היתר: נתוני גלישה, מידע או פרסומות שנקראו על ידך, פרטי ספק שירותי האינטרנט, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (IP Address) ופרטים טכניים נוספים המעידים על אופן הגישה לאתר.

7. החברה רשאית לאסוף ולהיעזר בשירותים של צדדים שלישיים לאיסוף, ניתוח או צירוף ממקורות שונים מידע,  נונימי מטיבו, סטטיסטי או מצרפי, לרבות מידע אודות פרטיך ופעולותיך באתר, מידע דמוגרפי וכו.

8. המידע האישי אשר החברה מקבלת ממשתמשי האתר, וכן מידע המתקבל מהשימוש באתר, כדוגמת כתובת ה- IP של המחשב, סגנון השירותים או הפרסומים אשר בהם המשתמש בדרך כלל מתעניין שעה שהוא משתמש באתר וכדומה, נועדו לצורך מתן השירות והפעלת האתר בצורה טובה ביותר.

 

Cookies וטכנולוגיות אנליזה וניטור

9. באתר זה נעשה שימוש בטכנולוגיית עוגיות (cookies) ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד "העוגיות"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את העמוד או את היישום המפעיל אותו וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר שבשימושך. קבצי העוגיות מכילים מידע על אופן הגישה לעמוד אינטרנטי ושימוש בו, כגון הגדרות, משך השימוש או החשיפה, עמודים ושירותים מקושרים. כמו כן, יכול שהעוגיות ישמרו מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים וכל פעולה אחרת בהם. 

10. בנוסף, יתכן והחברה תתיר לצדדים שלישיים לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר או תשתמש במערכות מטעם צדדים שלישיים, בקשר לניהול מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות, שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתר, ככל שישנן, עלולות להגיע ממחשביהם של אותם צדדים שלישיים. לצורך ניהול הפרסומות, גורמים אלו משתמשים בטכנולוגיית Cookies המוצבת במחשב המשתמש ועלולות לשבץ "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google  או מפרסמים אחרים באמצעות קוד  Google Analytics. המידע הנאסף איננו מזהה את המשתמש, אלא מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפני המשתמש לנושאים שיעניינו אותו. יודגש כי השימוש שחברות אלה עושות ב Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר ואין לחברה כל אחריות על כך.

11. באפשרותך להגביל את השימוש בעוגיות על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, הגבלת העוגיות עלולה לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות המוצעים באתר.

שמירת המידע

12. המידע האישי, כמו גם כל מידע על שימוש באתר (להלן: "המידע"), יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), וייעשה בהם שימוש על פי הוראות חוק זה ועל פי הוראות כל דין. 

13. החברה עושה מאמצים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת - החברה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע מפני גישה, שימוש או גילוי לבלתי מורשים. למרות האמור לעיל, המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שאין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מחולטת מפני חדירה למכשיר אלקטרוני, חשיפה או שימוש אסור במידע שנאגר ברשותה. על כן, הנך מבין ומאשר כי לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה נגד החברה או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור, גילוי או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות או הדין. אנו ממליצים למשתמש לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילות באינטרנט.

 

שימוש במידע ומסירה לצדדים שלישיים

14. החברה רשאית להשתמש במידע שמוסר המשתמש באתר, ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך מתן ושיפור השירותים באתר או בדרכים אחרות אותן היא מציעה, ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, מחקרי שיווק, למטרות עסקיות, שיווקיות, משפטיות, דיוור ישיר והכל על פי החוק. החברה עשויה להתקשר עם צדדים שלישיים על מנת לספק שירותים בשמה (כגון: מתן מענה לשאלות הקשורות בתמיכה או ביצוע ניתוחים סטטיסטיים) והמשתמש מודע ומאשר שהחברה עשויה לספק לצדדים שלישיים אלו את פריטי המידע והמידע האישי שלו הדרושים למתן השירותים. על הצדדים השלישיים ועובדיהם נאסר להשתמש במידע שנמסר לכל מטרה אחרת.

15. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים והמידע שנאסף על פעילות המשתמש באתר אלא במקרים שלהלן: (א) על פי התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתר; (ב) לשם מתן שירותים לחברה וחברות קשורות על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה יועבר המידע הדרוש לשם מתן השירותים תוך התחייבותם לשמירה על סודיות; (ג) על פי חובה חוקית או צו של רשות מוסמכת; (ד) במקרה שהחברה (או חברת האם שלה) תתמזג עם גוף אחר או תמזג פעילות לתאגיד אחר. המידע יועבר לתאגיד האחר בתנאי שיעמוד במדיניות הפרטיות של החברה; (ג) במקרה של מתן שירותים מכל חברה קשורה לחברה; (ד) על פי בקשת המשתמש המבקש להעביר את פרטיו; (ה) במקרה שיש חשד או שנעשה שימוש באתר לביצוע מעשה לא חוקי או סיוע למעשה כזה; (ו) בכל מחלוקת משפטית, טענה, או תביעה בין המשתמש לבין החברה או חברות קשורות; (ז) במטרה למנוע פגיעה חמורה במשתמש או צד שלישי או החברה והחברות הקשורות אליה (ח) בכל מקרה או דרך התקשרות בהם תינתן הסכמה מפורשת לכך.

המידע עשוי להיות מועבר, להישמר או שתהיה לו גישה מחוץ לגבולות ישראל בכפוף למטרות לעיל.

16. כל מידע שיוזן לאתר החברה חזקה עליו כי איננו סודי. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל המשתמש מצהיר בזאת כי הינו נושא באחריות המשפטית המלאה לגבי המידע המוזן על ידו לאתר, והנו פוטר את החברה מכל אחריות בגין פגיעה בזכויות של צד שלישי או הפרה של זכויות צד שלישי, על פי כל דין.

זכות עיון במידע, תיקון ומחיקה

17. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן או למחוק מידע זה אם אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן. כדי לממש זכות זו, אנא פנה אלינו בדרכי ההתקשרות המפורטות להלן. באפשרותך לבקש למחוק מידע אודותיך גם בנסיבות נוספות ובקשתך תיבחן בהתאם למדיניות שמירת המידע של החברה.

18. החברה מעוניינת לשלוח מדי פעם עדכונים והצעות בדבר שירותים או מוצרים של החברה או תאגידים אחרים מקבוצתה. המידע ישלח אליך אם נתת את הסכמתך לכך בעת הרשמתך לאתר, הצטרפותך לאחד משירותי החברה או בעת פניה לחברה דרך האתר. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ומכל סיבה שהיא ובכך להפסיק את המשך קבלת המידע, לפרטים נוספים אנא פנה לחברה באמצעות דרכי ההתקשרות המפורטות להלן.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

19. החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. השינוי יעודכן אוטומטית במסמך המופיע באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת. שינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מידי והמשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

 

פרטים נוספים

20.החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את פרטיות משתמשי האתר. בכל שאלה או הבהרה נוספת ניתן לפנות אלינו במייל :Sharona@ganir.co.il טלפון: 08-6871567 או דרך עמוד צור קשר באתר.